Ubezpieczenia

Nie masz ubezpieczenia zdrowotnego? Dla uczniów Polskiego Instytutu Językowego mamy kilka propozycji do wyboru (lub do połączenia).

Dobrowolne ubezpieczenie NFZ

Uczniowie Polskiego Instytutu Językowego mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu zdrowia na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne, że wówczas są zwolnieni z wniesienia opłaty dodatkowej za dobrowolne ubezpieczenie w NFZ.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2. Ubezpieczonymi są także:

4) odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3[1]

– jeżeli ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68;

Dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), legalnie zamieszkujące na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – jeżeli podlegają zgodnie z art. 66 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68.

GDZIE ZGŁOSIĆ SIĘ W CELU REJESTRACJI?

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

pn-pt 8:00-16:00

tel. 22 456 74 01 / 22 279 75 70 / 22 279 79 59

Telefony informacyjne dla pacjentów w Mazowieckim OW NFZ

800 804 007 - bezpłatna infolinia "kolejkowa" (8:00-16:00 pn-śr, pt; 8:00-18:00 w czwartki)

22 456 74 01 - infolinia

www.nfz-warszawa.pl

Jakie dokumenty będą potrzebne?

- Zaświadczenie o udziale w kursach językowych w Polskim Instytucie Językowym

- Dokument podróży

- Karta pobytu/wiza

Koszt miesięczny: 55,80 złotych

Jak zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ?

PRYWATNE ubezpieczenie ZDROWOTNE

Każdy cudzoziemiec (niezależnie od tego czy jest uczniem Polskiego Instytutu Językowego) ma obowiązek posiadania ubezpieczenie zdrowotnego w momencie wjazdu oraz w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Art. 25. 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany:

(…)

2) posiadać oraz okazać na żądanie:

a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.9)) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej,

O ile nie posiadasz dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia z tytułu pracy w Polsce, możesz zakupić prywatne ubezpieczenie. Współpracujemy z Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i zapewniamy możliwość zakupu ubezpieczenia kosztów leczenia cudzoziemców w naszym biurze.

GDZIE ZGŁOSIĆ SIĘ W CELU ZAKUPU POLISY?

Zakupić polisę ubezpieczeniową można w sekretariacie Polskiego Instytutu Językowego w godzinach od 10:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. Polisę ubezpieczeniową można zamówić także w naszym sklepie internetowym.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Nie jest konieczne przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość lub legalność pobytu, jednak w celu zakupu polisy ubezpieczeniowej konieczne jest przekazanie następujących danych osoby ubezpieczonej: imię, nazwisko, obywatelstwo, numer paszportu, data urodzenia, e-mail, telefon oraz adres zamieszkania.

Koszt miesięczny: 78 złotych

KOSZT ROCZNY: 577 złotych

*Minimalny okres ubezpieczenia to miesiąc, maksymalny – 12 miesięcy.

Uwaga! Nie każdy ubezpieczenie zdrowotne spełnia warunki określone w ustawie o cudzoziemcach. Przed zakupem polisy ubezpieczeniowej warto zapoznać się z informacją Ministra Spraw Zagranicznych o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 1b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

 

Na skróty

getresponse logo

 Agencja reklamy

Tak, zapisuję się do newslettera Polskiego Instytutu Językowego! Chcę otrzymywać informację o wszystkich wydarzeniach, konkursach i promocjach prosto na moją skrzynkę e-mailową.
Administratorem danych jest: Fundacja MOBI
>> KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OCHRONIE TWOICH DANYCH