[email protected]   +48 22 403 78 72 / 517 459 418      

Ubezpieczenia

Nie masz ubezpieczenia zdrowotnego? Dla uczniów Polskiego Instytutu Językowego mamy kilka propozycji do wyboru (lub do połączenia).

Dobrowolne ubezpieczenie NFZ

Uczniowie Polskiego Instytutu Językowego mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu zdrowia na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne, że wówczas są zwolnieni z wniesienia opłaty dodatkowej za dobrowolne ubezpieczenie w NFZ.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2. Ubezpieczonymi są także:

4) odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3[1]

– jeżeli ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68;

Dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), legalnie zamieszkujące na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – jeżeli podlegają zgodnie z art. 66 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68.

GDZIE ZGŁOSIĆ SIĘ W CELU REJESTRACJI?

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

pn-pt 8:00-16:00

tel. 22 456 74 01 / 22 279 75 70 / 22 279 79 59

Telefony informacyjne dla pacjentów w Mazowieckim OW NFZ

800 804 007 - bezpłatna infolinia "kolejkowa" (8:00-16:00 pn-śr, pt; 8:00-18:00 w czwartki)

22 456 74 01 - infolinia

www.nfz-warszawa.pl

Jakie dokumenty będą potrzebne?

- Zaświadczenie o udziale w kursach językowych w Polskim Instytucie Językowym

- Dokument podróży

- Karta pobytu/wiza

Koszt miesięczny: 55,80 złotych

Jak zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ?

PRYWATNE ubezpieczenie ZDROWOTNE

Każdy cudzoziemiec (niezależnie od tego czy jest uczniem Polskiego Instytutu Językowego) ma obowiązek posiadania ubezpieczenie zdrowotnego w momencie wjazdu oraz w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Art. 25. 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany:

(…)

2) posiadać oraz okazać na żądanie:

a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.9)) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej,

O ile nie posiadasz dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia z tytułu pracy w Polsce, możesz zakupić prywatne ubezpieczenie. Współpracujemy z Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i zapewniamy możliwość zakupu ubezpieczenia kosztów leczenia cudzoziemców w naszym biurze.

GDZIE ZGŁOSIĆ SIĘ W CELU ZAKUPU POLISY?

Zakupić polisę ubezpieczeniową można w sekretariacie Polskiego Instytutu Językowego w godzinach od 10:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. Polisę ubezpieczeniową można zamówić także w naszym sklepie internetowym.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Nie jest konieczne przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość lub legalność pobytu, jednak w celu zakupu polisy ubezpieczeniowej konieczne jest przekazanie następujących danych osoby ubezpieczonej: imię, nazwisko, obywatelstwo, numer paszportu, data urodzenia, e-mail, telefon oraz adres zamieszkania.

Koszt miesięczny: 78 złotych

KOSZT ROCZNY: 577 złotych

*Minimalny okres ubezpieczenia to miesiąc, maksymalny – 12 miesięcy.

Uwaga! Nie każdy ubezpieczenie zdrowotne spełnia warunki określone w ustawie o cudzoziemcach. Przed zakupem polisy ubezpieczeniowej warto zapoznać się z informacją Ministra Spraw Zagranicznych o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 1b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

 

Na skróty

[email protected]
+48 22 403 78 72
+48 517 459 418ul. Mazowiecka 12/24, 00-048 Warszawa
poniedziałek – piątek / 10:00 – 18:00

Tak, zapisuję się do newslettera Polskiego Instytutu Językowego! Chcę otrzymywać informację o wszystkich wydarzeniach, konkursach i promocjach prosto na moją skrzynkę e-mailową.
Administratorem danych jest: Fundacja MOBI
>> KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OCHRONIE TWOICH DANYCH

[email protected]  +48 22 403 78 72 / 517 459 418