Karta pobytu

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Planujesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z nauką w Polski Instytut Językowy? Masz do tego podstawy jeżeli spełnisz poniższe warunki.

Podstawa prawna: art. 187 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Art. 187. Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli:

1) zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować:

a) naukę

Zobacz, jakie dokumenty musisz przedstawić do Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie nauki w Polskim Instytucie Językowym:

 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm;
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 340 złotych na konto:

Centrum Obsługi Podatnika

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o przyjęciu lub kontynuacji studiów, kursu, nauki lub szkolenia zawodowego, wskazujące termin rozpoczęcia i zakończenia studiów, kursu, nauki, szkolenia, tryb (stacjonarny/niestacjonarny), kierunek, rok, semestr, poziom oraz wysokość i zasady odpłatności;
 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę za cały okres nauki lub szkolenia, a w przypadku studiów bieżący rok akademicki oraz za kolejny semestr;
 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie wskazujące jak często odbywają się zajęcia (w jakich dniach i godzinach) oraz frekwencję Cudzoziemca/ki od momentu rozpoczęcia zajęć do chwili obecnej;
 • harmonogram zajęć;
 • dowód uiszczenia opłaty za naukę, szkolenie ze wskazaniem daty uiszczenia opłat czesnego lub jego części (w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów, kursu, szkolenia odpłatnych/ego);
 • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ważne co najmniej 3 miesiące od dnia wydania decyzji;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce np. umowy najmu, umowy użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenia z hotelu ważnych co najmniej 3 miesiące od dnia wydania decyzji;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania (minimum 528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej / od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł i 776 zł) i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (200 złotych, jeżeli Cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzeczypospolita Polska, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Polską, lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu, 2500 zł, jeżeli przybył z państwa innego niż określone wyżej oraz kosztów studiów/nauki;

w przypadku ubiegania się kolejny raz o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy: dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowego celu pobytu na terytorium RP m.in. dokumenty potwierdzające dopełnienie obowiązku z art. 113 ustawy o cudzoziemcach, tj. poinformowanie wojewody o ustaniu przyczyny poprzedniego udzielenia zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt może być udzielone na okres do 12 miesięcy. Czas rozpatrywania wniosku to około 6 miesięcy.

Pomożemy w uzupełnieniu dokumentów wszystkim osobom zapisującym się na nasze kursy, serdecznie zapraszamy!

Na skróty

getresponse logo

 Agencja reklamy

Tak, zapisuję się do newslettera Polskiego Instytutu Językowego! Chcę otrzymywać informację o wszystkich wydarzeniach, konkursach i promocjach prosto na moją skrzynkę e-mailową.
Administratorem danych jest: Fundacja MOBI
>> KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OCHRONIE TWOICH DANYCH