Wiza

WIZA POLSKA NA PODSTAWIE UDZIAŁU W KURSACH W POLSKIM INSTYTUCIE JĘZYKOWYM

Chcesz przyjechać do Warszawy, by rozpocząć do naukę języka polskiego w Polskim Instytucie Językowym? Potrzebujesz wizy?

Poniżej znajdziesz wymogi dotyczące dokumentów, które należy przedstawić w celu uzyskania wizy.

Lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie wizy w celu udziału w kursach językowych (cel wydania wizy: 11 - gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie)

 1. Wypełniony w systemie e-konsulat, wydrukowany i podpisany formularz wizowy;
 2. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Zdjęcie powinno być:
  1. ostre, wykonane na białym tle i wydrukowane na papierze wysokiej jakości,
  2. nie starsze niż 6 miesięcy,
  3. zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od czubka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia. Do fotografii należy zdjąć nakrycie głowy.
 3. Paszport wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne strony przeznaczone na wizy.  
 4. Kopia strony w paszporcie, na której znajdują się dane osobowe i zdjęcie.
 5. Osoba ubiegająca się o wydanie wizy krajowej składa osobiście dokument potwierdzający posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a lub dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podróżne ubezpieczenie medyczne o kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 30 000 EUR musi być ważne przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywać wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.
 6. Kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego legalne zamieszkanie na terenie okręgu konsularnego placówki, w której ubiegasz się o wizę (zezwolenie na pobyt określone prawem lokalnym, dotyczy osób, które nie są obywatelami państw zamieszkania)
 7. Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz kosztów nauki. Potwierdzenie posiadania środków finansowych w formie ustalonej przez placówkę.

Cudzoziemiec musi przedstawić środki finansowe, na pokrycie wszystkich trzech komponentów, przez cały okres ważności wizy. Na koszty utrzymania w Polsce składają się:

1. Stała i jednorazowa kwota zapewniająca możliwość odbycia podroży powrotnej do państwa, z którego przybył cudzoziemiec, w wysokości:

200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,

2500 złotych, jeżeli przybył z innego państwa.

2. Środki pokrywające koszty zamieszkania w czasie studiów (np. zaświadczenie z akademika, umowa wynajmu mieszkania itd.).

3. kwota 701 zł (lub 528 zł na osobę w przypadku, kiedy student będzie przebywał w Polsce z rodziną) miesięcznie jako kwota zapewniająca, że student nie będzie miał prawa korzystać w Polsce za świadczeń z pomocy społecznej.

Dokumentami mogącymi potwierdzić posiadanie wystarczających środków finansowych są:

1) czek podróżny;

2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;

3) zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje,

środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;

4) dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

5) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków cudzoziemca lub osoby, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje.

 1. Dokument potwierdzający zakwaterowanie (np. oficjalne zaproszenie lub rezerwacja hotelu).
 2. Zaświadczenie jednostki prowadzącej kursy o przyjęciu na lub o kontynuacji kursu.
 3. Dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje kursy na zasadach odpłatności.

Dodatkowo, przy wnioskach wizowych dla osób niepełnoletnich należy przedstawić:

- Pisemną, poświadczoną notarialnie zgodę rodzica/rodziców na złożenie wniosku wizowego. Jeżeli jest tylko jeden opiekun, należy to udokumentować, przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica;

- Paszporty rodziców – oryginał i kopia;

- Akt urodzenia – oryginał i kopia.

Jeśli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego – złóż oddzielny wniosek wizowy. Wiza zostanie wklejona do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

Pamiętaj:

- Wniosek o wizę musisz składać w placówce dyplomatycznej, której okręg konsularny obejmuje miejsce Twojego stałego zamieszkania. 

- Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do wydania decyzji, ale konsul może poprosić o dodatkową dokumentację.

- Konsul ma prawo zaprosić aplikującego o wizę na rozmowę do urzędu, ale nie musi tego robić.

- Wizy typu D pozwalają na przebywanie w innych krajach strefy Schengen przez 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Oznacza to, że możesz przebywać legalnie w strefie Schengen, wyłącznie, jeśli w okresie ostatnich 180 dni Twój pobyt w krajach strefy nie przekroczył 90 dni.  

- Wiza typu D może zostać wydana z maksymalnie rocznym okresem ważności.

- W celu weryfikacji statystyk dotyczących odmów wydania wizy do Polski w Twoim kraju przejdź pod link

- w przypadku decyzji o odmowie wydania wizy – pomożemy w przygotowaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,

- Pamiętaj, że wiza nie gwarantuje wjazdu na terytorium Polski – ostateczną decyzję zawsze podejmuje Straż Graniczna.

Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną podróżą, lecz minimum 10 dni przed podróżą.

- Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 15 dni roboczych, licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych i uzasadnionych przypadkach decyzja może być podjęta w ciągu trzech dni roboczych.

Zapoznaj się z ogólnymi warunkami w zakresie zwrotu opłat za kurs w przypadku nieotrzymania wizy.

Przed złożeniem wniosku – sprawdź warunki ubiegania się o wizę we właściwym konsulacie.

Wzór wypełnionego wniosku o wydanie wizy

Jeżeli potrzebujesz uzyskać dokumenty do złożenia wniosku o wizę – napisz do nas na adres [email protected]

Na skróty

getresponse logo

 Agencja reklamy

Tak, zapisuję się do newslettera Polskiego Instytutu Językowego! Chcę otrzymywać informację o wszystkich wydarzeniach, konkursach i promocjach prosto na moją skrzynkę e-mailową.
Administratorem danych jest: Fundacja MOBI
>> KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OCHRONIE TWOICH DANYCH